راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

تامين و نصب و راه اندازي ژنراتور برق ٥٥٠ كاوا